Reflectie

 

Dit jaar presenteren we een kwaliteitsbeeld, in plaats van een kwaliteitsrapport. In september 2023 is begonnen met een brainstorm in het managementteam over de vormgeving van het kwaliteitsbeeld. Deze brainstorm leidde tot een eerste opzet van het kwaliteitsbeeld. Deze opzet is daarna besproken in de ouderraad en de ondernemingsraad. De ouderraad gaf hierbij aan vooral ook kritisch te blijven in het kwaliteitsbeeld. In april is de inhoud van het kwaliteitsbeeld besproken met de verschillende medezeggenschapsraden. Hieronder volgen hun reflecties.

Reflectie Ondernemingsraad

De OR heeft met belangstelling en plezier kennis genomen van het kwaliteitsbeeld 2023.

Het kwaliteitsbeeld is goed vormgegeven en leest prettig. Het beeld biedt een duidelijk overzicht van de gebeurtenissen in 2023. Daarnaast wordt er vooruit gekeken op 2024.
Wat de OR in het bijzonder een fijne aanvulling vind op het kwaliteitsbeeld is dat er ervaringen en persoonlijke interviews zijn toegevoegd aan het document. Hiermee gaat het hopelijk ook meer leven onder de lezers.

Een aantal thema’s waar de OR belang aan hecht en die in het rapport de revue passeren worden hieronder kort opgesomd.

Voor 2024 staan er een aantal verbeterpunten op het programma welke vooral de werkdruk zullen verlagen voor een grote groep medewerkers en welke de kwaliteit van zorg zullen verbeteren. Zo wordt het aandacht besteed aan de verpleegkundige protocollen en wordt er gekeken naar de functies en welke binnen Omega nog extra aandacht nodig hebben.

De Ouderparticipatie is een van de peilers voor 2024, welke de OR erg toejuicht. De samenwerking van de driehoek Omega-ouders/verzorgers-kinderen is van belang om de zorg en kwaliteit te behouden, te waarborgen en verder te ontdekken.

Daarnaast worden er initiatieven genomen tot “schoolreisjes” welke de wereld van onze kinderen en volwassenen vergroot en de samenwerking en verhoudingen tussen de ouders/verzorgers en medewerkers van Omega versterkt.

Reflectie Ouderraad

Het kwaliteitsrapport ziet er aantrekkelijk uit. Sterk punt is dat het naast de meer zakelijke gegevens ook verhalen bevat. Ervaringsverhalen van de ouders en personeel. Die geven de zakelijke kant een meer persoonlijk karakter en meer inzicht in de daadwerkelijke en beleefde praktijk. Het maakt het geheel heel aantrekkelijk om te lezen. De publicatie op de website draagt hopelijk meer bij aan de verspreiding van dit verslag. Heel belangrijk, want het is van belang dat Omega meer wordt “gezien” door de maatschappelijke omgeving.

Dat er aandacht wordt besteed aan het geven van meer bekendheid van de doelgroep is herkenbaar. Zo werken Omega, gemeente en ouders samen aan het realiseren van een inclusieve speelruimte in het Theo van Goghpark, een plek waar de kinderen uit de omgeving en Omega elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen spelen.
Het verslag biedt een goed beeld van Omega in 2023 en kijkt vooruit naar 2024. Wij kunnen ons daar geheel in vinden.

Wij zien ons als ouders als een belangrijke partner van Omega. Dat zien we ook terug in de praktijk en goed weergegeven in dit verslag. Overleg, onderling begrip en samenwerken aan de zorg is een herkenbaar thema in de praktijk. Het goed-leven-gesprek, waarin gezamenlijk perspectief en hoofdoelen voor de behandeling van onze kinderen, (waaronder ook de 18+) is hiervan een goed voorbeeld. Een heel groot percentage van de ouders / verzorgers is dan ook tevreden over de geboden zorg en therapie.

Het belang van scholing bewijst zich in de praktijk: er werkt deskundig personeel. Deze werken met veel liefde en aandacht voor onze kinderen.

 

Terug naar Kwaliteitsbeeld