1.1       Op wie zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorg- en dienstverlenings­over­eenkomsten die Stichting Omega sluit met u als wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer. Dit betreft zowel deelnemers met een indicatie voor lang­durige zorg als ook deelnemers via de jeugdzorg. U vindt onze algemene voorwaarden op onze website en als u dat wilt kunnen we ze voor u printen.

 

 

1.2       Wie zijn ‘u’, ‘de deelnemer’ en ‘wij/ons’ in de algemene voorwaarden? En wat is ‘het zorgkantoor’ en ‘een indicatie’?

In deze algemene voorwaarden gaat het over ‘u’, en over ‘wij/ons’.

  • Met ‘u’ bedoelen wij u, de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer
  • Met ‘deelnemer’ bedoelen we het kind of de volwassene waar u ouder of wettelijk vertegenwoordiger van bent
  • Met ‘wij’ / ‘ons’ bedoelen wij Stichting Omega en / of haar medewerkers.
  • Het zorgkantoor is een organisatie die ons betaalt voor de zorg en ondersteuning die de deelnemer van ons krijgt.
  • Een indicatie is een beslissing waarin staat op welke zorg en ondersteuning de deelnemer recht heeft. Zo’n beslissing wordt genomen door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)
  • Beschikking: bij Zorg In Natura (ZIN): het besluit van het bevoegde indicatieorgaan waarin is vastgelegd of de deelnemer in aanmerking komt voor een jeugdzorgplek. Bij persoonsgebonden budget (PGB): het besluit van het bevoegde indicatieorgaan waarin is vastgesteld of de deelnemer in aanmerking komt voor een PGB.