Midden in de maatschappij

We willen met iedereen ten volle meedoen in de maatschappij. In plaats van zo ver mogelijk wegstoppen, stellen wij mensen met een ernstige meervoudige beperking centraal. Een goed leven voor al onze kinderen en volwassenen en hen een stem geven. Dat is wat Omega nastreeft.

Nena is 14 jaar en komt vijf dagen per week op de groep ‘Tuinfluiter’.

Michael en Jolanda, haar vader en moeder, vertellen over hoe de zorg op Omega wordt afgestemd op Nena.

Majdouline werkt 5 jaar bij Omega en is persoonlijk begeleider op de groep ‘Klaproos’.

Majdouline legt uit hoe een activiteit met de kinderen wordt vormgegeven.

Annette werkt 23 jaar bij Omega. Vanaf 2010 werkt ze hier als ergotherapeut.

Annette vertelt hoe therapieën worden afgestemd op de behoeften van de kinderen en volwassenen.

Goed-leven-gesprekken

Elk kind of volwassene heeft een zorgplan; het Opvoedingsprogramma of Ondersteuningsprogramma (OP). Dit programma is gebaseerd op het wetenschappelijk gefundeerde ‘Programma Perspectief’. Het OP is een individueel programma op maat, wat aansluit op de mogelijkheden, wensen en voorkeuren van de kinderen en volwassenen. Het OP wordt samen met ouders opgesteld en minimaal een keer per jaar met het hele team, in de vorm van een goed- leven-gesprek, besproken. Aan de hand van de LACCS-waarden wordt besproken in hoeverre het op de verschillende LACCS-gebieden (Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie, Stimulerende tijdsbesteding) ‘goed voor elkaar’ is.

Tijdens het bespreken van de LACCS-waarden worden ook de gestelde hoofddoelen per gebied geëvalueerd en wordt bepaald in hoeverre deze behaald zijn en/of nog actueel zijn. De uitkomst van een goed-leven-gesprek biedt aanknopingspunten voor hoofddoelen voor het komende jaar. Gedurende het jaar wordt de voortgang rondom de doelen en bijzonderheden op de LACCS-gebieden in trans- of multidisciplinair overleggen (TDO/MDO) besproken, om zo het hele jaar zicht te houden op de ondersteuningsbehoeften van onze kinderen en volwassenen.

Meedoen in de maatschappij

Omega wil bevorderen dat de kinderen en volwassenen ook werkelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. Het gaat om het meedoen en meemaken, waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van het kind of volwassene. We proberen daarom elk jaar activiteiten te organiseren om dit voor hen te realiseren. De kinderen van onze vroegbehandelingsgroepen spelen bijvoorbeeld soms met de kinderen van de kinderopvang, dat naast ons gebouw gevestigd is. Ze spelen dan samen in de tuin of in de groepsruimtes van de kinderopvang.

In 2023 zijn gesprekken met de gemeente gestart over het herinrichten van een deel van het park tegenover ons gebouw, zodat het voor onze kinderen en volwassenen een leuke ontdek- en speelplek wordt. De wens is om er een inclusieve speelplek van te maken, waar de kinderen van de omliggende scholen, de kinderen en volwassenen van Omega kunnen ontmoeten.

Om meer bekendheid aan de doelgroep te geven worden er regelmatig rondleidingen georganiseerd voor medewerkers van zorginstellingen uit binnen- en buitenland of andere belangstellenden. Ook komen er jaarlijks eerstejaarsstudenten van de opleiding Orthopedagogiek op werkbezoek om kennis te maken met onze doelgroep.

Incidenten

Op Omega vinden we het belangrijk dat incidenten gemeld worden. Op die manier kan er van de situatie geleerd worden en kan de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg verbeterd worden. In 2023 is de procedure rondom incidentmeldingen aangescherpt en in een kennisbijeenkomst bij de medewerkers onder de aandacht gebracht. De meldingen worden elk kwartaal besproken in de incidentencommissie, waar medewerkers van verschillende disciplines de incidenten analyseren en onderzoeken of er maatregelen genomen moeten worden om risicovolle situaties weg te nemen.

Klik hier voor meer informatie over het aantal en soort meldingen.

Kijk het korte filmpje om te zien hoe de groep ‘Klipper’ een dagje ‘wadlopen’ ervaart.

Aandachtspunten Midden in de maatschappij

Over 2022 maakten we een kwaliteitsrapport. In dit rapport waren aandachtspunten opgenomen.

Hieronder staat een terugblik op deze aandachtspunten en zijn nieuwe punten geformuleerd.

 • Beleid Caren account

  In 2022 is Caren ingevoerd; een digitale gezondheidsomgeving waarmee ouders online inzage hebben in het zorgdossier van hun kind. In het tweede kwartaal van 2023 is het beleid ten aanzien van het gebruik van Caren aangepast van vrijblijvend naar verplicht. De werkgroep binnen Omega die zich bezighoudt met het zorgdossier heeft in het derde kwartaal gewerkt aan een plan om dit te bewerkstelligen met als resultaat dat vanaf 1 januari 2024 zorginhoudelijke informatie uitsluitend nog gedeeld wordt via Caren. Deze afspraak is ook opgenomen in de nieuwe algemene voorwaarden. Als ouders toegang willen hebben tot het zorginhoudelijke dossier van hun kind, dan kan dat alleen nog via Caren. De ‘superusers’ van het zorgdossier ondersteunen ouders waar nodig om dit te realiseren. Voor de persoonlijk begeleiders levert dit een aanzienlijke tijdbesparing op, omdat er een snelle koppeling is met het zorgdossier. Zij hoeven de informatie niet meer vanuit het zorgdossier te downloaden en daarna via de beveiligde mail of er post te versturen.

  Beleid Caren account

 • Procedure incidentmeldingen verduidelijken

  Bij incidenten waarbij zowel een kind/volwassene als een medewerker betrokken is, was het niet altijd duidelijk of hiervoor een MIC (melding incident cliënt) of MIM (melding incident medewerker) ingevuld moest worden. In 2023 is de procedure daarom aangescherpt en aangepast in de kennisbank. Er staat nu duidelijker vermeld dat bij letsel/schade bij het kind of volwassene een MIC ingevuld wordt en bij letsel/schade bij een medewerker een MIM. Daarnaast is er een kennisbijeenkomst rondom kwaliteitsmeldingen georganiseerd om de procedure onder de aandacht te brengen en waar nodig uitleg te geven.

  Procedure incidentmeldingen

 • Beleid maken hoe de verpleegkundige protocollen worden opgesteld en aangepast

  In de kennisbank van Omega zijn uitgebreide protocollen met betrekking tot het medicatiegebruik en voorbehouden en risiciovolle handelingen opgenomen. Deze protocollen werden driejaarlijks geëvalueerd en zo nodig inhoudelijk aangepast. Eind 2022 bleek dat voor deze driejaarlijkse evaluatie geen werkinstructie aanwezig was over de manier van aanpassen en van welke bronnen gebruik gemaakt kan worden bij een aanpassing. In 2023 is hiernaar gekeken en is besloten dat er voor de verpleegkundige protocollen een abonnement zal worden afgesloten bij kennisorganisatie Vilans.
  Dit wordt in 2024 verder uitgewerkt door een van de coördinerend verpleegkundigen.

  Beleid verpleegkundige protocollen

 • Onderzoeken welke maatregelen er genomen moeten worden om afwijkingen op het gebied van medicatiebeleid verder aan te pakken

  Eind 2022 en begin 2023 bleek dat er een stijgende lijn zat in het aantal medicatieprocesfouten (bv. medicatie niet op voorraad; kind weigert medicatie; medicatie geven niet afgetekend). De coördinerend verpleegkundige, zorgmanager en kwaliteitsmedewerker zijn in gesprek gegaan over hoe dit aangepakt zou kunnen worden. Er is voor gekozen om meer bewustwording over deze cijfers te creëren door de medewerkers meer inzicht te geven in deze cijfers. De coördinerend verpleegkundige deelt deze cijfers daarom nu per kwartaal op groepsniveau. De medewerkers kunnen dan zelf in één overzicht zien wat goed gaat en wat beter kan. Waar nodig bespreekt de coördinerend verpleegkundige ook trends en vragen met de groepen. In 2024 wordt geëvalueerd welk effect dit heeft, maar in het vierde kwartaal van 2023 werd een duidelijke afname van het aantal fouten met betrekking tot niet aftekenen opgemerkt.

  Afwijkingen medicatiebeleid

 • Monitoren van en ondersteunen bij gebruik Caren door ouders

  Een aandachtspunt voor 2024 is het organiseren van inloopmomenten voor ouders die behoefte hebben aan meer uitleg over het gebruik van Caren. De superusers van Omega zullen ouders dan verder wegwijs maken in het gebruik. Daarnaast kwam uit de interne audit naar voren dat het belangrijk is om oog te blijven houden voor de gebruiksvaardigheid van ouders met dit systeem. Het format wat gebruikt wordt voor de manager-oudergesprekken is aangepast met een kopje ‘Caren’, zodat het onderwerp zeker ter sprake komt tijdens het gesprek.

  Monitoren gebruik Caren

© 2024 Stichting Omega