Specialisme

Dagbehandeling voor kinderen en volwassenen met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen is het belangrijkste werkveld van Omega.

Bij Omega kijken we met een orthopedagogische blik naar ieders ontwikkelingsmogelijkheden. Er wordt op een transdisciplinaire manier samengewerkt. Voor ieder kind wordt een opvoedingsplan gemaakt en voor iedere volwassenen maakt Omega een ondersteuningsplan (volgens de methode-Vlaskamp). Binnen zo’n plan werken alle disciplines systematisch en continu aan de sociale, emotionele, fysieke en verstandelijke ontwikkeling van onze kinderen en volwassenen. We streven ernaar om op de vijf LACCS-gebieden hen zo goed mogelijk te laten functioneren. Centraal staat een ‘goed leven’ voor mensen met een (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperking.

Dagprogramma

De kinderen komen tussen 9.00 uur en 9.45 uur op Omega aan. Om 15.45 gaan zij weer naar huis. De tijd op Omega wordt ingevuld met 0ntwikkelingsgerichte activiteiten, therapie, rust- en verzorgingsmomenten.

Stichting Omega heeft op de begane grond 6 groepsruimtes voor de kinderen, waarvan 2 voor vroegbehandeling. De groepsruimtes zijn ruim en licht en ingericht naar de behoeften van de kinderen. De groepen zijn voornamelijk ingedeeld op leeftijd. Alle groepsruimten hebben een buitenruimte.

Ieder kind heeft een eigen individueel programma waarin wordt ingegaan op de specifieke behoeften en ontwikkelingsdoelstelling van het kind.
Daarnaast doen de kinderen mee aan groepsactiviteiten zoals muziek, het meebeleven van koken, snoezelen enz. Er wordt veel gebruik gemaakt van
therapeutische hulpmiddelen om kinderen uit te dagen tot bewegen. Dit bewegen doen zij ook veel buiten de eigen groepsruimte. De gangen zijn breed en drempelloos. Op verschillende plekken hangt spelmateriaal. Hierdoor worden de kinderen uitgedaagd om zich te verplaatsen.

Therapieën

Kinderen en volwassenen met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen hebben vaak specifieke therapieën nodig. Binnen Omega zijn verschillende specialisten aanwezig, gezamenlijk vormen zij het behandelteam rondom het kind. Er wordt gewerkt vanuit een transdisciplinaire visie, wat betekent dat het totaalbeeld van het kind voorop staat.

Iedere deskundige draagt bij aan een goede beeldvorming van het kind waarbij de mogelijkheden en behoeften in kaart worden gebracht. Doelen en prioriteiten worden daarbij in overleg met elkaar vastgesteld. Alle therapieën worden op de groep gegeven zodat de overdracht tussen therapeuten en begeleiders op de groep optimaal kan zijn.

De volgende therapieën heeft Omega in huis:

 • Fysiotherapie
 • Ergotherapie
 • Logopedie
 • Muziektherapie
 • Orthopedagogiek
 • Bewegingstherapie
 • Verpleegkundige zorg/begeleiding

Vroegbehandeling

De vroegbehandeling biedt een intensieve observatie en behandeling aan jonge kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar met een complexe ontwikkelingsachterstand op meerdere gebieden: beperkingen op motorisch,
lichamelijk, zintuiglijk en/of verstandelijk gebied. De meeste kinderen zijn al bekend bij diverse artsen, soms is er een duidelijke diagnose en prognose, vaak echter nog niet. De gezondheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen is kwetsbaar.

Doelstelling

 • inzicht hebben in de beperkingen en ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind; door gerichte observatie, aanbod van gevarieerde activiteiten en diagnostisch onderzoek (o.a. Sensory Profile, Kleine Stapjes Programma , Bayley-III-NL).
 • aandacht hebben voor de manier waarop ouders omgaan met alle zorgen en hen ondersteunen bij het dagelijks leven met hun kind en bij het ontdekken van een toekomstperspectief.
 • behandeling en begeleiding van het kind om het in staat te stellen zijn eigen actieve mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken.

18+ groepen

Op de 18+ groepen wordt dagbehandeling geboden aan volwassenen. De leeftijd van deze deelnemers varieert tussen de 18 en 45 jaar. Iedere deelnemer heeft een individueel weekprogramma afgestemd op de doelstellingen die voor hem of haar zijn opgesteld. Een belangrijk onderdeel van het programma is beweging.

Er worden veel hulpmiddelen gebruikt die deelnemers in staat stellen zich zelfstandig te bewegen of beweging te ervaren. Een andere bijzondere activiteit is muziek: iedere maand verzorgen professionele musici een muzikaal optreden.

Artsen

Op Omega wordt met diverse artsen samengewerkt.

 • Revalidatiearts

Wekelijks is er een revalidatiearts van Reade aanwezig. Deze arts is de behandelend revalidatiearts voor alle kinderen met een revalidatie-indicatie. De revalidatiearts overlegt met de therapeuten over de paramedische behandeling van de kinderen.

 • Arts verstandelijk gehandicapten

Voor de thuiswonende volwassenen is maandelijks een arts verstandelijk gehandicapten van het Amsterdam UMC op Omega aanwezig. Zij heeft een adviserende rol en is geen behandelend arts.

 • Kinderarts

Eenmaal per maand is een kinderarts van het Emma kinderziekenhuis/ Amsterdam UMC aanwezig. Zij heeft een adviserende rol en is geen behandelend arts.

 • Tandarts

Twee keer per jaar komt een tandarts van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) naar Omega. Dit biedt de mogelijkheid om het gebit van de kinderen en volwassenen op Omega te laten controleren.

Midden in de samenleving

Omega stimuleert de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen en bevordert hun participatie in de maatschappij. Mensen met een beperking hebben net als iedereen het recht in de samenleving te wonen, werken en hun vrije tijd door te brengen.

Omega wil bevorderen dat de kinderen en volwassenen ook werkelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. Het gaat om het meedoen en meemaken, waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van het kind of volwassene. Hierbij hoeft volledige integratie niet het doel te zijn.

Wij richten ons hierbij in eerste instantie op de directe woon- en leefomgeving. Voor Omega is dit IJburg. Op IJburg wil Omega een toegevoegde waarde realiseren voor het eiland. Omega wil bijdragen aan het motto ‘IJburg, een wijk zonder scheidslijnen’.

© 2020 Stichting Omega