Ouderbetrokkenheid

Omega is in 1983 opgericht door betrokken ouders van kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Ook vandaag de dag spelen ouders in ons zorgconcept een sleutelrol: zij kennen hun kinderen het beste.

Conne is 65 jaar en krijgt dagbehandeling op de groep ‘Sloep’. Haar moeder Anne is regelmatig op de groep te vinden.

Anne vertelt over Omega en over de activiteiten die ze hier met Conne doet.

Marjan is 26 jaar werkzaam bij Omega, waarvan 18 jaar als orthopedagoog.

Marjan legt uit hoe de ervaringen van de kinderen en volwassenen tijdens de goed-leven-gesprekken besproken worden.

Anouar is 29 jaar en komt vier dagen per week op de groep ‘Jetski’. Zijn moeder Hafida brengt Anouar meestal zelf.

Hafida vertelt over hoe zij en Anouar het op Omega ervaren.

Samenwerking met ouders

Omega ziet de ouders als haar belangrijke samenwerkingspartner en wil samen met de ouders de zorg voor hun kind op de beste manier vormgeven. Hierbij is respect voor elkaars deskundigheid. Omega wil laagdrempelig zijn en ouders zijn altijd welkom om binnen te lopen. Een deel van de ouders brengt en/of haalt hun kind op en zo kunnen zaken die spelen direct besproken worden. Er is ook een deel van de ouders dat op Omega komt om een activiteit met hun kind te doen of om mee te helpen bij een groepsactiviteit.

Ouderparticipatie

In het kader van het landelijk akkoord gehandicaptenzorg VGN – ZN (2022-2026) en de ‘transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ is in 2023, in samenwerking met het managementteam, zorgprofessionals en de ouderraad, de startpositie van Omega op de vijf kanslijnen uit dit akkoord bepaald. Op basis van de verwachte ontwikkelkansen heeft Omega ervoor gekozen om actief aan de slag te gaan met kanslijn 5: Stimuleren van het eigen- en vrijwilligersnetwerk om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning. In samenwerking met de ouderraad zal in 2024 verder vormgegeven worden aan de invulling van deze kanslijn. De ouderraad ontwikkelt initiatieven om ouderparticipatie meer onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van schoonmaakavonden. In 2024 stelt Omega vanuit sponsorgelden per groep een budget beschikbaar om een verbindende activiteit te organiseren samen met ouders.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende kanslijnen.

Cliëntervaringen

De goed-leven-gesprekken (zie Midden in de maatschappij) die met de ouders gevoerd worden, zijn bedoeld als startpunt voor een dialoog over de kwaliteit van bestaan, op individueel niveau, van onze kinderen en volwassenen. Op dit moment volstaat dat voor ons om de cliëntervaringen te meten en maken we geen gebruik van een instrument uit de waaier van cliëntervaringsinstrumenten van het Kwaliteitskompas. Wel volgen we de ontwikkelingen rondom de instrumenten voor onze doelgroep op de voet, om zo in de toekomst wellicht weer de keuze te maken voor een instrument uit de waaier.

Tevredenheid

We willen dat ouders tevreden zijn over de zorg en samenwerking op Omega en gaan hierover met ouders in gesprek. Na het goed-leven-gesprek over het Opvoedings-/Ondersteuningsprogramma (OP), gaan de managers met ouders in gesprek over onderwerpen als zorg, activiteiten, communicatie en vervoer. Het percentage manager/oudergesprekken over heel 2023 is 79%. De ouders zijn over het algemeen tevreden over de zorg die op Omega geboden wordt, de medewerkers en de samenwerking met korte lijnen. Er worden weinig punten van ontevredenheid genoemd in de gesprekken.

Buiten deze gesprekken om, wordt de tevredenheid van de ouders in de gaten gehouden en worden bij signalen van ontevredenheid gesprekken aangeboden met betrokken medewerkers, manager en/of bestuurder. In 2023 kon in twee gevallen de ontevredenheid niet worden weggenomen en heeft dat geleid tot het indienen van een klacht door ouders.

Lees het interview met onze bestuurder Marike over haar ambitie om de zorg voor onze doelgroep en hun familie nog beter te maken.

Aandachtspunten Ouderbetrokkenheid

Over 2022 maakten we een kwaliteitsrapport. In dit rapport waren aandachtspunten opgenomen.

Hieronder staat een terugblik op deze aandachtspunten en zijn nieuwe punten geformuleerd.

 • Evaluatie beleidsvisie samenwerking met ouders

  De beleidsvisie waarin de samenwerking met ouders beschreven staat, is in 2023 geëvalueerd. In deze visie gaat het om alle manieren van samenwerking met ouders ten behoeve van de invulling van goede zorg en behandeling van hun kind. Ideeën hieromtrent zijn bij de zorgprofessionals geïnventariseerd en ook besproken in de ouderraad van Omega. De conclusie is dat de verschillende manieren van samenwerken met ouders flexibel inzetbaar zijn, passend bij de behoeften en wensen van de betreffende ouder(s) en zorgprofessionals (maatwerk).

  Beleid samenwerking met ouders

 • Onderzoek cliëntervaringsinstrument

  Met de komst van het nieuwe kwaliteitskompas werd gesproken over een uitbreiding van de waaier van cliëntervaringsinstrumenten met een betekenisvol instrument voor de EMB doelgroep. We hebben toen het gebruik van het ‘Ben Ik Tevreden’ instrument opgeschort om te onderzoeken of dit andere instrument beter bij ons aansloot. Dit instrument (Quality Cube) was al begin 2023 beschikbaar en we hebben toen de optie om deze te gaan gebruiken onderzocht. Hoewel een mooi instrument, is in het derde kwartaal besloten het nog niet te gebruiken en te concentreren op de Goed-leven-gesprekken en de verwantenenquête.

  Cliëntervaringsinstrument

 • Verwantenenquêtes verhogen

  Om de ervaringen van ouders in kaart te brengen, is het cliëntervaringsinstrument ‘Ben Ik Tevreden’ (BIT) door de ontwikkelaars uitgebreid met een verwantenenquête. Toen het gebruik van BIT werd opgeschort, is besloten de verwantenenquête uit te blijven voeren. Er zijn dit jaar verschillende acties ondernomen om het aantal uitgevoerde verwantenenquêtes te verhogen: persoonlijk begeleiders (PB’ers) persoonlijk aanspreken, aanpassingen in format en herinneringen via verschillende communicatiemiddelen. Dit heeft echter niet geleid tot de gewenste verhoging van het aantal enquêtes dat wordt afgenomen. Eind 2023 is de PB-werkgroep gevraagd om mee te denken over een goede manier van inbedden in de werkwijze, zodat de gewenste verhoging wel gerealiseerd kan worden. Dit wordt in 2024 verder opgepakt.

  Verwantenenquêtes verhogen

 • Klachten busvervoer verlagen

  In 2022 waren er veel klachten over het busvervoer, waardoor het ook dit jaar weer belangrijk was om dit proces goed te monitoren. In 2023 zijn er twee overleggen met de chauffeurs geweest. Een overleg ging over epilepsie en wat te doen in noodsituaties. Ouders maakten zich zorgen over de kennis die hierover bij (nieuwe) chauffeurs aanwezig was. Het tweede overleg ging over hoe belangrijk structuur en vaste ritme voor de kinderen en volwassenen is en waarom de dagbehandeling eigenlijk al bij de bus begint. Voor 2024 staan weer twee overleggen gepland, maar de onderwerpen hiervoor zijn nog niet bepaald.

  Klachten busvervoer

 • Resultaten tevredenheid en incidenten op teamniveau bespreken

  Er is geen vaststaand overleg waar deze punten aan bod komen. In 2023 is er over gesproken of zo’n overleg nodig is, maar omdat er zeer korte lijnen zijn tussen de managers en de medewerkers wordt hier geen noodzaak voor gevoeld. De uitkomsten van een manager/oudergesprek worden direct teruggekoppeld, de managers worden bij elk incident mondeling geïnformeerd, waardoor het incident gelijk nabesproken kan worden en bij signalen van ontevredenheid van ouders worden direct overleggen met manager/team en zo nodig bestuurder ingepland.

  Resultaten op teamniveau bespreken

 • Concretiseren acties kanslijn 5

  Een aandachtspunt voor 2024 is het verder concretiseren van acties kanslijn 5; het verder ontwikkelen van ouderparticipatie en inzetten van het netwerk van de cliënt in zorg en ondersteuning.

  Kanslijn 5

© 2024 Stichting Omega