5          Wat verwachten wij van u?

  • De deelnemer heeft een geldig paspoort of een geldige iden­titeitskaart. Als wij daarom vragen, laat u ons dat document zien. Dit is wettelijk verplicht.
  • U geeft ons gelegenheid om de zorg te verlenen zoals we die vastleggen in het opvoedings-/ondersteuningsprogramma (zie bij punt 6).
  • U houdt zich aan onze huisregels. Dit houdt onder meer in dat we elkaar met respect behandelen. Met respect bedoelen we het respectvol aanspreken van elkaar, grappen zijn aanvaardbaar, geen seksueel getinte, racistische of discriminerende opmerkingen maken die kwetsend zijn of veroordelend zijn voor de ander, niet schreeuwen of schelden.
  • U zorgt voor actieve deelname aan activiteiten op of ten behoeve van Omega. Voorbeelden zijn: het mee-organiseren van ouderavonden, de familiemiddag of groepsactiviteiten; het meedoen aan een schoonmaakavond; samen zwemmen; lidmaatschap van onze ouderraad; het leveren van een sponsorbijdrage voor extra activiteiten met de groep.
  • Als wij of een van onze deelnemers iets hebben gedaan waardoor de deelnemer benadeeld is, laat u ons dit zo snel mogelijk weten.
  • U maakt geen foto’s of andere beeldopnamen van ons of onze vrijwilligers tenzij wij u daarvoor toestemming hebben gegeven. U maakt ook geen foto’s of andere beeld­opnamen van andere deelnemers, tenzij u daarvoor toestemming heeft gekregen van de vertegenwoordigers van die deelnemers.