7.         Ziekte en vakantie nemen

 

  • Als de deelnemer, om welke reden dan ook, vanuit Omega naar een ziekenhuis moet, dan komt u naar dat ziekenhuis.

 

  • U haalt de deelnemer op Omega op, als wij vaststellen dat deze ziek is.

 

  • Als de deelnemer door ziekte of andere redenen niet naar Omega kan komen, dan laat u ons dat zo snel mogelijk weten. Als de deelnemer gewoonlijk per bus naar Omega wordt gebracht, dan geeft u deze afwezigheid door aan TC&O, dat fungeert als ons Bureau Vervoer. Als de deelnemer weer naar Omega kan komen, dan laat u dat zo spoedig mogelijk aan ons weten, en in geval van busvervoer, ook aan TC&O.

 

  • Als de deelnemer een WLZ-indicatie heeft, mag deze per kalenderjaar maximaal 6 weken (30 werkdagen) vakantieverlof nemen. Als wij in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst met u hebben vastgelegd dat de deelnemer minder dan 5 werkdagen per week bij ons dagopvang krijgt, dan is het aantal verlofdagen naar rato. Als u langer vakantieverlof wilt, dan vraagt u dat schriftelijk bij onze directeur aan. Voor elke dag dat u langer dan (naar rato van) 30 werkdagen verlof neemt, brengen wij, tot een maximum van 40 dagen, 165 euro per dag bij u in rekening (de werkelijke inkomsten die wij missen voor een dag opvang bedragen €380).

 

  • Als de deelnemer zonder toestemming of zonder zeer dringende reden langer dan 8 weken aaneengesloten bij ons afwezig is, dan bieden wij zijn of haar plaats aan aan iemand op onze wachtlijst. Wij plaatsen de deelnemer vervolgens op onze wachtlijst.

 

  • Als de deelnemer een indicatie heeft vanuit de Jeugdwet dan is wettelijk vastgelegd dat hij of zij niet langer dan 3 weken aaneengesloten vakantieverlof mag nemen, met een maximum van 12 weken per kalenderjaar. Als u afwijkt van deze wettelijke norm, dan bepaalt de gemeente die de Jeugdwetplek bekostigt, welke maatregelen worden genomen.